Kursna lista


kursna-listaKursna lista se formira prema propisima iz Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Narodna banka Srbije. Formiranje kursne liste je obaveza i  nadležnost banaka i ovlašćenih menjača, odnosno Narodne banke Srbije na prvom mestu. Formiranje kursne liste, pre svega  obezbeđuje njenu transparentnost što ujedno predstavlja meru zaštite građana. Praktično, kupovina i prodaja deviza je moguća isključivo u ovlašćenim menjačnicama, čime se onemogućava nedozvoljena špekulacija i eventualne malverzacije finansijskim sredstvima.  Menjačkim poslovima mogu se baviti isključivo banke i ovlašćeni manjači tako da je u njihovom domenu i formiranje kursne liste. Kursna lista po kojoj se obavljaju menjački poslovi objavljuje se jednom dnevno i važi samo na taj dan. Menjač koji je ovlašćen za poslovanje sa devizama vrši slobodno formiranje svoje kursne liste. To naravno, mora učiniti u saglasnosti sa kursnom listom za efektivu banke sa kojom je prethodno potpisao ugovor za obavljanje menjačkih poslova. Šta više, jednom formirana i objavljena kursna lista obavezujuća za sve učesnike u obavljanju menjačkih poslova, tako da je isključivo obavezijuća njena primena. Formiranje kursne liste se  obavljaja prema utvrđenom principu pravilno ukrštenih kurseva, a u skladu sa međuvalutnim odnosima na međunarodnom tržištu važećim u momentu formiranja kursne liste. Isti princip važi za sve ovlašćene menjače, odnosno one koji se bave manjačkim poslovima. Naravno, na prvom mestu Narodna banka Srbije, kao i sve poslovne banke svakog dana i jednom dnevno formiraju i objavljuju svoje kursne liste za devize i kursne liste za efektivni strani novac. Tačnije, kursna lista se formira izračunavanjem kursa koji se utvrđuje posebnom odlukom kojom se propisuju devize i efektivni strani nocav za kupovinu i prodaju na deviznom tržištu. Praksa je da se kurs utvrđuje prema zvaničnom kursu dinara prema evru, a kupovni i prodajni kursevi za devize i efektivni strani novac formiraju se primenom merži i to dodavanjem i oduzimanjem u odnosu na zvanični srednji kurs dinara. Marže su propisane odlukom koju donosi kabinet guvernera Narodne banke koji svakodnevno na sajtu Narodne banke objavljuje podatke o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru. Pravilo je da se takav podatak objavi do 18,00 časova, a da se obavezno primenjuje od 08,00 časova narednog dana. Inače, kursna lista sadrži i druge relevantne valute, za koje se jednako kao i za evro određuje kurs dinara prema svakoj od tih valuta. Dakle, pored toga što Narodna banka Srbije i sve poslovne banke posluju na međunarodnom međubankarskom sektoru, sve aktivnosti koje su povezane sa deviznim poslovanjem u zemlji i inostranstvu (uvoz, izvoz i sl.) nalaze se pod kontrolom Centralne banke, kao u svim zemljama sveta. Prema tome, svaka zemlja ima sličan sistem poslovanja kada je reč o centralnim bankama i njihovoj nadležnosti, a posebno je važno za međudržavno poslovanje uspostavljanje pravila o deviznom poslovanju, gde je jedan od glavnih elemenata formiranje i kontrola na koji način se primenjuje relevantna kursna lista.

Kurs dolara i kurs evra su dve najznačajnije valute na svetu kojima ljudi trguju i koje razmenjuju. Upoznajte se sa njima!

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *