Kurs evra


kurs-evraKurs evra je svakodnevno praćen od strane ekonomskih i finansijskih stručnjaka i predstavlja deo obaveznih dnevnih vesti koje prati građanstvo. Kada se kaže kurs evra tada se misli na odnos evra i dinara, a šire posmatrano najinteresantniji odnos je kurs evra u odnosu na dolar ili EUR/USD. U prvom slučaju se jasno radi o odnosu koji se tiče kada je kurs evra u pitanju u odnosu na domaću valutu, a drugi slučaj gde se radi o odnosu evra i dolara je interesantan zbog činjenice da je dolar glavna svetska valuta. Svakako, kurs evra ima značajnu ulogu u globalnoj finansijskoj situaciji. Naime, sve zemlje savremenog sveta, su manje ili više ekonomski upućene jedna na drugu i nalaze se u međusobnoj ekonomskoj zavisnosti tako da je  cilj svake zemlje da ima razvijenu privredu i to u  svim sektorima (poljoprivrednim,ekonomskim,bankarskim itd.). Zato je možda među najbitnijim faktorima za dobro organizovano drustvo spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. Samim tim, dobro koordinirana devizna politika i devizni sistem neosporno uticu na kvalitet života svakog od nas kao pojedinca i društvene zajednice uopšte. Dakle, devizni sistem i devizna politika drustva bitno utiču na stanje čitavog drustva i razvijenost jedne zemlje,a to povlači i druge lančane reakcije, gde se kao krajnji cilj posmatra ekonomski i privredni razvoj zemlje i standard drustva. Otuda je potpuno jasna važnost utvrđivanja i praćenja kursa valuta na vautnom tržištu, a u našem slučaju kurs evra kao veoma važne valute u širem regionu.

Pored navedenog, kurs evra, odnosno odnos evra u odnosu na druge važne svetke valute ima veliki značaj u međunarodnom sistemu plaćanja, što proizilazi iz činjenice da u međunarodnim ekonomskim odnosima figuriraju dva različita partnera, sa različitim novčanim nacionalnim jedinicama između kojih se odvija trgovina tj. razmena dobara. To dovodi do jasnog problema u kojoj nacionalnoj valuti će se izvršiti potrebno plaćanje. Izvoznik obično traži naplatu u svojoj valuti ili u nekoj drugoj za koju ima opravdan interes. Nasuprot tome, kupac obično raspolaže svojom nacionalnom valutom, a da bi došao do strane valute mora izvršiti proces konverzije svoje valute u traženu valutu. Samim tim, uvoznik ili kupac prethodno se mora pojaviti na deviznom tržištu na kome će za svoj novac (nacionalnu valutu) nabaviti potrebna sredstva plaćanja da bi se mogao pojaviti na inostranom tržištu roba i usluga. Jasno je da u našem regionu i evro zoni centralno mesto zauzima evro i kurs evra, dok se na globalnom finansijskom tržištu pojavljuju svi drugi valutni kursevi relevantni za konkretne trgovinske transakcije. Kurs evra se kao najznačajniji analizira u odnosima EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY i drugi. Primećuje se da su a taj način apostrofirani odnosi najvećih i vodećih ekonomija sveta što ujedno kurs evra čini posebno interesantnim ako se zna da ekonomija evro zone ima značajnu ulogu u svetskoj ekonomiji.

Kada se kaže kurs evra uglavnom se misli na formiranje kursa u odnosu na dinar obzirom da je od vitalnog značaja za svakog građanina po kojoj ceni, odnosno kursu će moći da obavi neku od finansijskoh trasakcija, kupovina u toku određenog dana. Zato je važno razumeti politiku kursa dinara i domaće devizno tržište, kao i faktore koji utiču na formiranje deviznog kursa. Naime, kurs se formira na međunarodnom deviznom tržištu gde banke prodaju ili kupuju devize jedna od druge. Tako, dan na međubankarskom deviznom tržištu od kojeg zavisi da li ćemo sutra dobiti manje ili više kada krenemo u menjačnicu počinje u devet ujutru i traje do 16 časova. Za trgovinu devizama banke i NBS koriste poseban elektronski sistem – Rojters diling preko koga se na svakih pola sata šalje upit svim bankama po kojem kursu bi prodali ili kupili evre, da bi se saznalo koliko u tom trenutku banke vrednuju dinar. Ovaj pincip se odnosi na sve strane valute, ali se dnevno objavljuju kao najtraženije, kurs dolara, kurs švajcarskog franka i kurs evra.

Kursna lista je podložna svakodnevnim promenama pa tako i kurs dolara. Saznajte više o tome!

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *