Dolar euro


dolar euroOdnos dolar euro je najinteresantniji na međunarodnom finansijskom tržištu jer je valutni par EUR/USD najtrgovaniji valutni par na Forex-u (statistički izraženo, 2/3 od ukupnog prometa na Forex-u odvija se upravo ovim valutnim parom). Najočigledniji razlog je sadržan u činjenici da ove dve valute odražavaju stanje privrede najmoćnijih zemalja sveta. Osim toga, za trgovce na Forex-u od značaja je česta volatilnost koju ima odnos dolar euro, usled velike fluktuacije cene ovog valutnog para. Čak i u slučajevima se trguje nekim drugim investicionim elementima, odnos dolar euro se svakako analizira jer je svakako uticajan u analizi mnogih drugih valutnih parova. To je ujedno i razlog da sve vodeće brokerske kuće u svojim dnevnim analizama valutnog tržišta obavezno uvršćavaju odnos dolar euro, jer je to trejderima vrlo značajno. Kao dobar primer se može naći praksa KapitalRS-a koji čak dva puta dnevno sačinjava analizu ovog i drugih interesantnih valutnih parova za svoje klijente.

Odnos dolar euro iskazan u valutnom paru EUR/USD ima tretman glavnog valutnog para, a sve zbog činjenice da se dolar smatra osnovnom valutom na međunarodnom finansijskom tržištu, tako da se odnos dolar euro smatra osnovnim reperom u trgovanju valutama. Takođe je važno napomenuti da je odnos dolar euro usko povezan sa strateški važnim energentima u svetu, pa je i to bitan faktor koji ovaj valutni par stavlja u poziciju vodećih. Ovde se pre svega misli na trgovanje naftom na globalnom tržištu koja se obavlja u dolarima, jer se nafta još uvek smatra najvažnijim energentom. Kompleksan odnos dolar euro je vrlo osetljiv sa aspekta geopolitike, tako da više godina unazad na ovaj odnos se reflektuje dužnička kriza u Euro zoni, posebno zbog  ponašanja eura u gobalnoj ekonomiji. Poznato je da je svaka valuta odraz stanja privrede određene zemlje pa je potpuno jasno da ponašanje eura odraz ekonomskih prilika u najvećim zemljama Euro zone, na prvom mestu Nemačke i Francuske, ali i ostalih zemalja osnivača, kao i pridruženih članica čija je ekonomija slabije razvijena. Otuda nastaju sve poteškoće koje se eventualno javljaju u ukupnoj ekonomskoj situaciji u Euro zoni i bitno utiču na kretanje cene eura (aktuelni primeri su dešavanja u Grčkoj, Španiji i Italiji). Takođe, situacija u privredi SAD-a  trpi velike pritiske usled pojave globalne ekonomske krize i par godina unazad sve više se govori o drugim alternativnim valutama koje pretenduju da postanu glavne sigurne valute u svetu, poput japanskog jena, koje bi mogle zameniti dolar kao osnovnu valutu. Sa druge strane, ima zemalja koje su više orijentisane na euro kao sigurnu valutu kako bi sačuvale svoje rezerve, a to dodatno utiče na kompleksnost koji inače ima odnos dolar euro. Osim navedenog, za trgovanje valutama  i odnos dolar euro važna je činjenica da svi trgovci valutama prate indeks američkog dolara (USDX) kao važan parametar za određivanje stava prema dolaru. Međutim, ako se zna da je indeks američkog dolara geometrijski ponderisani prosek šest valuta (euro, japanski jen, britanska funta, kandski dolar, švedska kruna i švajcarski franak), gde od ukupnog udela euro uzima 57,6 posto učešća, te da ovako visok procentualni uticaj eura na ukupnu vrednost indeksa američkog dolara, dodatno čini kompleksnim odnos dolar euro.

Pogledajte kurs dolara i kurs evra.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *